Правила за провеждане на игри на уеб сайта.

Играта се провежда на Facebook страницата на “NeuroEnglish”, която може да пренасочва към сайта www.neuro-english.eu. Организира се от „Европейски център по невронауки“ ООД, ЕИК: 203982712 Адрес: София, бул. Александър Стамболийски 84.

 1. Вземайки участие в играта на Facebook страницата на NeuroEnglish (https://www.facebook.com/neuroenglish/) и сайта www.neuro-english.eu, участниците потвърждават, че са пълнолетни и се съгласяват с изложените по-долу правила за провеждане на игра (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
 2. Механизъм
 3. За да се включи в играта, участникът трябва да кликне върху връзката към играта, след което да отговори на въпросите и да попълни полетата в съответната формата.
 1. Периодът на играта е обявен между бутона за потвърждаване и линка с правилата на формата на самата игра. В този случай играта започва на 22 юни и приключва на 30 юни.
 1. Право на участие
 2. В играта имат право да се включат всички физически лица, навършили задължително 18 години, на територията на България. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.

III. Награждаване

 1. Наградите – ще бъдат изтеглени общо 3 (трима) печеливши.
 2. Един от изтеглените ще получи 3 месеца безплатен абонамент за Neuro English!
 3. Двама от изтеглените ще получат 1 месец безплатен абонамент за Neuro English!
 4. Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои първия работен ден след изтичане срока на играта.
 1. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез лично съобщение, изпратено по електронната поща.
 1. Печеливш участник, получил лично съобщение, че печели, трябва да отговори в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата, на която му е изпратено съобщение.
 2. Физическите награди се изпращат по куриер на посочения адрес до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора. Ако Участник не бъде открит веднъж на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
 3. Спечелилите отстъпки, ще получат допълнителна информация в лично съобщение.
 1. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в играта, избран отново на томболен принцип чрез жребий.
 1. Наградите (физическите копия на книгите) могат да бъдат получени само лично от печелившите участници, срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.
 1. Наградите не могат да бъдат заменяни срещу други или срещу тяхната парична равностойност.
 1. Лични данни
 2. Правата на всички Участници в игрите са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата игра – за доставяне на спечелената награда.
 1. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.
 1. Други Общи условия при провеждане на игри
 2. Възложителят си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.
 1. Включвайки се в играта участниците се съгласяват Организаторът да използва публично съдържанието, което те са предоставили, участвайки в играта.
 1. Участникът, спечелил от играта, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение от Организатора и Възложителя, в качеството му на победител.
 1. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 7, т. 8 и т. 9 или по други подобни поводи.
 1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящите инициативи.
 1. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.
 1. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
 1. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответните игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на мини-играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в мини-играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в мини-игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
 1. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Пожелаваме ви успех!  🙂