Когнитивни умения – определение

Терминът „когнитивни умения“ произлиза от “cognition” [kɔg´niʃən], което означава познавателна способност, знание, познание или компетенция. “Когниция” е познавателен акт. Когнитивната психология е дисциплина, която обединява биология, психология, лингвистика и информатика. Неин обект са обектите на мислене, благодарение на които се формира познанието от възприятието, паметта и ученето до понятията и логическото мислене.

Когнитивните умения са свързани с това как човек разбира света и действа в него. Когнитивните умения са набор от умствени способности и/или процеси. Когнитивните умения са част от почти всяко човешко действие, докато сме будни.

Познанието е умствено действие или процес на придобиване на знания и разбиране чрез мисъл, опит и сетива.

Когнитивните способности са умствени умения

Когнитивните способности са умствени умения, от които се нуждаем, за да изпълним дадена задача – от най-простата до най-сложната. Когнитивните умения са по-тясно свързани с механизмите на това как учим, помним, решаваме проблеми и обръщаме внимание, отколкото с действителното знание.

Например, отговаряне на телефонно позвъняване включва:

 
 • възприятие (чуване на тона на звънене),
 • вземане на решение (да отговоря или не),
 • моторни умения (повдигане на телефона и натискане на бутони),
 • езикови умения (език за говорене и разбиране),
 • социални умения (тълкуване на тона на гласа и взаимодействие с друго човешко същество).

Когнитивните умения или способности се поддържат от специфични невронни мрежи. Например когнитивните умения за помнене разчитат главно на части от временните лобове и части от фронталните лобове (зад челото).

Основни мозъчни функции

По-долу можете да прегледате основните мозъчни функции, включени в познанието:

 • Основни мозъчни функции, включени в познанието

  Възприятие: разпознаване и тълкуване на сензорни стимули (миризма, допир, слух и т.н.).

 • Внимание: способността да се поддържа концентрацията върху конкретен обект, действие или мисъл и способността да се изпълняват едновременно повече от една задачи.
 • Памет:
  • Краткосрочна или работна памет (ограничено съхранение)
  • Дългосрочна памет (неограничено съхранение).
 • Двигателни умения: способността да използваме нашите мускули и тела. Например способността да преместваме и променяме обекти.
 • Език: умения, които ни позволяват да произнасяме звуци с определена честота, продължителност и подредба, тоест да произнасяме думи и да генерираме словесни резултати.
 • Визуална и пространствена обработка: възможност да се обработват входящите визуални стимули, да се разбират пространствените взаимоотношения между обектите и да се визуализират изображения и сценарии.
Когнитивни умения 2 същност и значение
Когнитивни умения
 • Изпълнителни функции: способности, които позволяват целенасочено поведение. Например способността за планиране и изпълнение на задача/цел/намерение. Те включват:
  • Гъвкавост: способността за бързо преминаване от един към друг умствен режим.
  • Теория на ума: разбиране (интуитивно) вътрешния свят на другите хора, техните планове, какво обичат и какво не обичат.
  • Очаквания: прогнозиране въз основа на разпознаване на шаблони.
  • Решаване на проблеми: откриване на проблема, определяне на правилното решение, генериране на начини за реализиране на решение, избор на най-правилния начин за решаване на задачата и вземане на решение.
  • Вземане на решение: способността да се вземе решение въз основа на решаване на проблеми при непълна информация и участието на емоции (наши и други).
  • Работна памет: способността да се съхранява и обработва моментната информация в реално време.
  • Емоционален контрол: способността да забелязвате и определяте собствените си емоции за по-добро представяне.
  • Подреждане: способността сложните действия да се разбият на по-малки и лесно управляеми части, които да се приоритизират в правилен ред за постигане на целта.
  • Подтискане (инхибиране): способността да се издържа на разсейване (отвличане на вниманието) и натиска на вътрешните пориви.

Когнитивните умения могат да се развиват

Когнитивните умения могат да се разиват

Когнитивните умения не са фиксирани. Когнитивните умения могат да се развиват чрез начина ни на живот и целенасочени действия/практика. С възрастта, някои когнитивни умения са склонни да намаляват, особено така наречените изпълнителни функции и тези когнитивни способности, които не се използват редовно. За щастие, наблюденията и изследванията показват, че този спад на когнитивните умения може да се забави, спре или обърне с подходящ начин на живот и практики.

Когнитивните умения и Fast ForWord

Fast ForWord и най-вече първите две нива са насочени за развиване на когнитивните умения и важни познавателни способности за учене. По-точно става въпрос за когнитивните умения фонологично съзнание, обработка, внимание, автоматизъм, памет и подреждане/последователност.

Когнитивните умения са основата за езика и грамотността

Когнитивните умения и Fast ForWord

Разбирането на езика е мозъчна задача на високо ниво. Езикът е от решаващо значение, фундаментът, за развитието на грамотността.

Учениците имат нужда от силна памет, отлично внимание, бързо обработване и точна последователност, за да успеят с академичните среди. Те трябва да могат да чуват различията между звуците, защото това променя значението (например “peas” срещу “peace”). Те трябва да разпознават бързо и точно съответните звуци на речта до букви от азбуката.

Всички тези когнитивни способности помагат на учениците да слушат, говорят, четат и пишат.

 

По какъв точно начин когнитивните умения влияят върху представянето на детето в училище?

Когнитивни умения 3 същност и значение
Когнитивни умения

Както вече казахме, когнитивните умения имат пряка връзка с представянето на детето и неговия успех в училище. Без когнитивните умения процесът по разбиране и усвояване на нови знания и способности би бил просто немислим. Ето какво точно е ролята на когнитивните способности в училищната среда:

 1. Когнитивни умения: необходима доза внимание – започваме от вниманието, защото именно то е първото необходимо когнитивно умение при научаване на нови неща. Ако децата не внимават в час и не са концентрирани върху това, което казва учителят, те няма как да усвоят поднасяната им информация. Проблемите при децата с нарушения на това когнитивно умение са свързани с честа загуба на концентрация, разсейване дори от най-малките шумове наоколо и неспособност за генериране на интерес към уроците.
 2. Когнитивни умения: дълготрайна памет – дълготрайната памет е когнитивно умение, определящо способността за приемане и съхраняване на информацията от човека. Колкото повече пъти бъдат повторени дадена дума, изречение или абзац от урок, толкова по-голям е шансът те да останат в дълготрайната памет на ученика. За отличното функциониране на дълготрайната памет като когнитивно умение е важен и пълноценният и здравословен сън.
Когнитивни умения 4 същност и значение
Когнитивни умения
 1. Когнитивни умения: скорост на обработка на информацията – когнитивно умение, което ни позволява да обработваме автоматично лесни и прости задачи, без да се налага да мислим за всеки детайл. Обикновено за тренирането на това когнитивно умение се използват няколко сравнително елементарни дейности. Започвайки от решаване на основни математически задачи и стигайки до коректно пренаписване на изречения и разбиране на текст, прочетен наум.
 2. Когнитивни умения: задължителната последователност – накрая идва и това когнитивно умение, решаващо за способността на мозъка да организира информацията в определен ред. Учениците, притежаващи когнитивното умение последователност, могат безпроблемно да добавят инфопрмацията от новите уроци и теми към тази, която отпреди е запаметена в мозъка им. Ако има нарушения във въпросното когнитивно умение обаче, уроците представляват трудност за детето. Без това когнитивно умение детето лесно губи интере и съответно в дългосрочен план това се отразява негативно на цялостното му представяне в училище.
Когнитивни умения 5 същност и значение
Когнитивни умения

За да постигне поставените цели относно развитието на когнитивните умения, под формата на компютърна игра, Fast ForWord използва методите на невропластиката, невробиологията, невропсихология, психобиология, когнитивната психология, психофизични методи, поведенчески невронауки и алгоритми.