Тестове по английски

Начален тест по английски език

Преди да започнете обучението си при нас, имате възможност да се явите на тест по английски език за определяне на вашето ниво на владеене на езика до този момент. Нашите тестове по английски език съдържат различни типове въпроси, които оценяват вашата лексика, граматика, слушане с разбиране и т.н. Понеже системата ни е създадена от американски учени, резултатите от теста отнасят знанията на ученика към класа, за който той е подготвен, съпоставимо към образователната система в САЩ. Тестът измерва резултатите на ученика спрямо показателите: Grade Equivalent, National Percentile и Reading Proficiency Levels.

Показателят Grade Equivalent отнася резултата на ученика към съответстващия за него клас в американската образователна система. Например 7.8 съответства на края на седми клас.

Показателят National Percentile позволява да се сравнят резултатите на ученика с тези на други ученици в същия клас, явили се на същия тест. Понеже няма информация за ученици след десети клас, този показател за ученици в 11, 12 и 13+ (ученици, завършили гимназия) е изчислен на база на изискванията за десети клас. Например резултат от 18, показва, че сте се справили по-добре от 18 процента от учениците в САЩ.

Reading Proficiency Levels са показатели, които измерват уменията на ученика според резултатите му в теста. Има четири нива:

  • Резултат от тест по английски език
    struggling (1st – 29th percentile)
  • emerging (30th – 54th percentile)
  • proficient (55 – 79th percentile)
  • advanced (80th – 99th percentile).

Например резултат от 18 показва, че сте в първата категория, според теста.

Тестът измерва и четири умения за четене: phonological awareness, decoding, vocabulary, comprehension по скала от 1% до 100%:

  • Phonological awareness – способността да разпознаваме звуците в думите.
  • Decoding – способността да разчитаме написани думи.
  • Vocabulary – способността да разбираме значението на думата и синтактичната й роля и да разпознаваме морфемите (корени, представки и наставки) в думата.
  • Comprehension – способността да слушаме и да четем текст и да разбираме значението му.

По-долу следват екрани от резултатите на тест по английски език:

Резултати от тестове по английски език

Още резултати:

Резултати от тест по английски език

Сравнителен тест по английски език

Когато ученикът има познания по английски език, ние препоръчваме учениците ни да се явят на теста веднъж, преди да започнат обучението си при нас и още веднъж, след като го завършат. По този начин могат обективно да видят напредъка си по време на обучението си.

По-долу следва екран от който се вижда измерим напредък (7%) в обучението само за 10 ежедневни тренировки:

Измерим напредък в обучението