Тестове по английски

Начален тест по английски език

Преди да започнете обучението си при нас, имате възможност да се явите на тест по английски език за определяне на вашето ниво на владеене на езика до този момент. Нашите тестове по английски език съдържат различни типове въпроси, които оценяват вашата лексика, граматика, слушане с разбиране и т.н. Понеже системата ни е създадена от американски учени, резултатите от теста отнасят знанията на ученика към класа, за който той е подготвен, съпоставимо към образователната система в САЩ. Тестът измерва резултатите на ученика спрямо показателите: Grade Equivalent, National Percentile и Reading Proficiency Levels.

Показателят Grade Equivalent отнася резултата на ученика към съответстващия за него клас в американската образователна система. Например 7.8 съответства на края на седми клас.

Tестове по английски 5 начален и сравнителен
Tестове по английски

Показателят National Percentile позволява да се сравнят резултатите на ученика с тези на други ученици в същия клас, явили се на същия тест. Понеже няма информация за ученици след десети клас, този показател за ученици в 11, 12 и 13+ (ученици, завършили гимназия) е изчислен на база на изискванията за десети клас. Например резултат от 18, показва, че сте се справили по-добре от 18 процента от учениците в САЩ.

Reading Proficiency Levels са показатели, които измерват уменията на ученика според резултатите му в теста. Има четири нива:

 • Резултат от тест по английски език

  struggling (1st – 29th percentile)

 • emerging (30th – 54th percentile)
 • proficient (55 – 79th percentile)
 • advanced (80th – 99th percentile).

Например резултат от 18 показва, че сте в първата категория, според теста.

Тестът измерва и четири умения за четене: phonological awareness, decoding, vocabulary, comprehension по скала от 1% до 100%:

 • Phonological awareness – способността да разпознаваме звуците в думите.
 • Decoding – способността да разчитаме написани думи.
 • Vocabulary – способността да разбираме значението на думата и синтактичната й роля и да разпознаваме морфемите (корени, представки и наставки) в думата.
 • Comprehension – способността да слушаме и да четем текст и да разбираме значението му.
Tестове по английски 1 начален и сравнителен
Tестове по английски

Защо е нужно полагането на начални тестове по английски? 

Преди всичко трябва да сте наясно, че полагането на начални тестове по английски от бъдещите курсисти не е просто една протоколна дейност или пък прищявка на преподаватели и създатели на курса. Началният тест по английски е метод, с който да бъдат оценени настоящите знания на постъпващия курсист и съответно да може да се състави подходящия индивидуален план на обучение за постигане на възможно най-добри резултати. Полагането на такъв тест по английски подпомага както нашата работа, така и целенасочеността, увереността и мотивацията на всички обучаващи се. Ето някои от основните преимущества, които носят началните тестове по английски:

 • определяне на нивото – на първо място, началният тест по английски с голяма точност ще определи нивото на владеене на езика от вас към настоящия момент. Както вече казахме, резултатите от този тест по английски отнасят знанията на съответния ученик към класа, за който той е подготвен, съпоставимо към образователната система в САЩ. Трите основни показателя – Grade Equivalent (резултат към съответстващ клас), National Percentile (сравнение с други ученици в същия клас) и  Reading Proficiency Levels (измерване уменията на ученика) са доста полезни при съставянето на индивидуалната програма за обучение на курсиста. Програма, която ще му даде възможност наистина да усъвършенства своите знанения и да постигне осезаем напредък по отношение владеенето на езика.
Tестове по английски 2 начален и сравнителен
Tестове по английски
 • откриване на пропуските – началният тест по английски също така дава възможност да бъдат изведени силните и слабите страни, възможностите и пропуските по отношение на всеки един компонент. Освен определяне на нивото на владеене на езика, началният тест по английски измерва и четири умения за четене. Това са именно Phonological awareness (познаване на звуците), Decoding (разчитане на написаното), Vocabulary (разбиране значението на думата и разграничаване на нейните морфеми) и Comprehension (слушане и четене на текст с разбиране). В зависимост от представянето на началния тест по английски, ще може да се прецени на кои от тези компоненти да се обърне повече внимание с оглед достигане на желаните резултати.
 • собствена преценка – и накрая, началният тест по английски служи помага и на обучаващия се да направи преценка за собствените си умения. Благодарение на началния тест по английски той сам ще усети къде изпитва най-големи трудности, кои колебания все още не може да преодолее и за какво да поиска допълнителна помощ от съответните преподаватели.

По-долу следват екрани от резултатите на тест по английски език:

Резултати от тестове по английски език

Още резултати:

Резултати от тест по английски език

Сравнителен тест по английски език

Когато ученикът има познания по английски език, ние препоръчваме учениците ни да се явят на теста веднъж, преди да започнат обучението си при нас и още веднъж, след като го завършат. По този начин могат обективно да видят напредъка си по време на обучението си.

Tестове по английски 3 начален и сравнителен
Tестове по английски

За какво служи сравнителният тест по английски? 

Както вече казахме, сравнителният тест по английски, който се полага след завършване на обучението, е един своеобразен преглед и обобщение на резултатите от това обучение. Резултатите от сравнителния тест по английски дават представа за напредъка на обучаващия се и възможностите, които се откриват пред него в бъдеще. Ето основните причини, поради които препоръчваме на всички наши ученици да направят сравнителния тест по английски:

 • виждане на резултатите от обучението – сравнителният тест по английски дава възможност да се сравнят знанията и уменията на ученика след завършването на курса с първоначалните такива. На практика този тест по английски ясно показва ефектът и ползите от цялостната система и методи на обучение. Или казано с други думи, сравнителният тест по английски служи като доказателство, че всички участници в процеса (преподаватели и обучаващи се) са си свършили работата по най-добрия начин и могат да бъдат напълно удовлетворени от себе си.
Tестове по английски 4 начален и сравнителен
Tестове по английски
 • поставяне на бъдещи перспективи – след като сравнителния тест по английски покаже напредъка и резултатите на обучаващия се по отношение на отделните компоненти, той сам ще може да прецени какви цели и перспективи да си постави в близко бъдеще. Тези цели обикновено са свързани с продължаването на обучението с оглед попълване на останалите пропуски, лично усъвършенстване и трайно повишаване на уменията по съответния език.

 

По-долу следва екран от който се вижда измерим напредък (7%) в обучението само за 10 ежедневни тренировки:

Измерим напредък в обучението

Съдържание

Тестове по английски 10
Тестове по английски 11
Тестове по английски 12
Тестове по английски 13
Тестове по английски 14
Тестове по английски 15
Тестове по английски 16
Тестове по английски 17
Тестове по английски 18
Тестове по английски 19
Тестове по английски 20
Тестове по английски 21
Тестове по английски 22
Тестове по английски 23
Тестове по английски 24
Тестове по английски 25
Тестове по английски 26
Тестове по английски 27
Тестове по английски 28
Тестове по английски 29
Тестове по английски 30
Тестове по английски 31