По-добро запомняне и усвояване на информация – научно базираните стратегии за учене?

students-making-visuals

Когнитивните психолози са идентифицирали шест ключови стратегии, които подпомагат ученето в много ситуации и водят до дългосрочни резултати в учебния процес. Тези шест стратегии са били детайлно изследвани в продължение на десетилетия и съществуват много доказателства за тяхната ефективност в голям обхват от ситуации.

Учителите могат да ги използват в класните стаи, а учениците могат да ги прилагат, когато учат уроците си вкъщи. Освен това, тези стратегии са подходящи и за учене в групи или по двойки, когато учениците играят роли едновременно и на учители, и на ученици.

Разпростиране във времето

Според изследванията, учениците научават много повече и по-качествено, когато учат по даден предмет по 30 минути всеки ден вместо по 2,5 часа наведнъж в един ден. Когато става въпрос за учене у дома, учениците е важно да си създадат график, който да включва учене по 20-30 минути по даден предмет всеки ден и да се придържат към него.

Предварително изготвеният график е от полза, защото помага да се организира времето и да не се чака до последните 2-3 дни преди изпит, за да се започне с ученето. Когато дадена информация се повтаря периодично през определен период от време, тя се запомня по-добре отколкото многократното повтаряне в рамките на един ден.

Учене с помощта на откриване на взаимосвързани идеи

Учениците научават много повече, когато търсят връзките между различните теми в един учебен предмет или между различните предмети. Това помага на децата да научават разликите и приликите между концепциите и идеите.

Практика на връщане на информация от паметта в ума

Тестове и въпросници са полезни за използването на тази стратегия, но може да бъде приложена и по други начини. Например, учениците може да вземат бял лист и да запишат всичко, което си спомнят по дадена тема като го направят в свободен текст или под формата на схеми, диаграми, таблици и картинки. След като приключат с тази практика, могат да извадят учебници и тетрадки и да проверят какво са успели да върнат в ума си от паметта по дадения предмет или конкретна тема и да попълнят празните места. Тази стратегия може да се прилага както в училище, така и у дома.

Стимулиране на създаването на нови невронни връзки с помощта на специално разработени програми

fast-forword-logo

Изследванията в сферата на невронауката са показали, че когнитивните умения за четене, слухова обработка, писане, учене на чужд език, запаметяване, концентрация и логическо мислене могат да бъдат подобрени с помощта на софтуерни програми като Reading Assistant, Fast ForWord, SoundSory и ForBrain. Те се прилагат и при деца с дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и разстройства от аутистичния спектър.

Можете да прочетете за другите научнодоказани стратегии във втората част на статията.

Източник: Learning Scientists

Други статии