Промените в образованието през 21ви век – кои умения стават приоритетни за подготовка на децата за живота?

going-back-to-school

Днес живеем в свят доминиран от технологиите. В миналото откриването на печатницата е бил исторически момент за развитието на човечеството, така както в днешно време различните технологични изобретения бележат нов еволюционен скок в човешката история.

Образованието е една от сферите, които бива повлияна от технологиите. Учениците имат нужда да са в крак с времето си и да владеят умения за боравене с технологиите. От друга страна, технологиите могат да подпомогнат процеса на усвояване на традиционните основни умения, които се изучават в училище – четене, писане и математически умения.

Друго нещо, което е новост в 21ви век е осъзнаването на необходимостта от развиването на умения от емоционалната и социална интелигентност, креативността, критичното мислене, решаването на казуси, иновацията и умението за съдействие в екипната работа.

Ако тези умения трябва да бъдат сложени в няколко основни категории, може да бъдат разделени в три групи:

  • Когнитивни умения: критично мислене и анализ
  • Междуличностни умения: работа в екип, комуникация и изразяване на емоциите по здрав начин
  • Личностни качества: устойчивост, умение за себенаблюдение и осъзнатост

Тези умения не са важни само за определени хора, а за всички, без значение в коя професионална сфера се развиват.

Много училища по света вече интегрират нови учебни предмети, методи и средства за обучение, за да могат да предложат съвременни начини за подготовка на децата за успех в личностен и кариерен план.

Сред тези нововъведения влизат:

  • Програма базирана в голяма степен на работа по проекти свързани с решаването на реални казуси от живота
  • Излизане от училищната сграда за по-често осъществяване на обучения в реалната среда.
  • Учителите спират да бъдат предаватели на информация и започват да възприемат функциите и уменията на мотиватори, коучове и треньори.
  • Използване на технологиите за по-бързо и ефективно усвояване на когнитивните умения (четене, писане, изучаване на език, концентрация, запаметяване и слухова обработка) и за подобряване на уменията за учене.
fast-forword-logo

Такива технологични средства са разработени от невробиолози на базата на откритията за невропластичността и стимулиране създаването на нови невронни връзки и мрежи в областите в мозъка свързани с ученето. Програми като Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain помагат както на учениците без затруднения в уменията за учене, така и на децата с дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и аутизъм да подобрят когнитивните си умения.

Веднъж след като тези промени в учебните програми и методи на обучение бъдат реализирани на все повече места, училищата ще бъдат нещо много повече от места за подготовка на учениците за следващото ниво в образователната система. Те ще станат места, на които децата биват подготвяни за успех и удовлетвореност в професията, реализирането на визията им за живота и в междуличностните им взаимоотношения с близки хора и в обществото.

Не е ли това най-важната цел на образованието?

Източник: Scientific Learning

Други статии