Положителна атмосфера в клас и по-качествено учене – ползи от кооперативното учене според изследванията?

classroom-activities

Научни изследвания доказват положителния ефект на колективните занимания в класната статия, които се използват като стратегии за кооперативно учене. Резултатите от тези проучвания показват, че ученето по групи в класната стая помага на учениците да учат по-добре и да изпитват повече симпатия и положителни чувства един към друг.

За учителите, които прилагат тези стратегии за кооперативно учене е важно да се справят с няколко предизвикателства: да разделят учениците на ефективни работни групи, да ги обучат в техники за кооперативно учене и да съдействат за повишаване на позитивната атмосфера в групите.

Ясни правила за съдействие и работа в екип, за да се избегне пренебрегването на ученици от другите в групата

Изследване на Станфордския университет показва, че често деца от семейства с по-нисък икономически статус биват изключени или пренебрегнати по време на груповите занимания, ако учителите не се опитат да създадат ясни правила за съдействие и принос от страна на всички участници в групите.

„Изключването“ на някои ученици не винаги става заради негативно отношение на съучениците. В много случаи тези деца не изказват мнение и остават мълчаливи по време на груповата работа заради ниската си самооценка и липсата на достатъчна увереност, защото ниският социален статус или някакви други негативни събития случващи се в семейството (дисфункционалност в отношенията, емоционален или физически тормоз) ги карат да се чувстват „различни“ в негативен смисъл.

Всички тези фактори е важно да се вземат предвид от учителя като поведението и езика на тялото на децата бъдат наблюдавани, за да се установи дали има някакви проблеми или напрежение в отношенията в групата или в някои от децата.

Всяко дете да се чувства ценно със своя принос

cooperative-learning

Ролята на учителя включва и това той да намери начин да помогне на всяко дете да се почувства ценно и да повярва, че има с какво да допринесе за общия успех на групата. Когато учителят забележи някое умение у дадено дете и го изтъкне пред групата, те започват да възприемат това дете по нов начин, без значение, че в началото може да не са смятали мнението му за значимо. Децата усещат ясно разликата между автентичност и фалш и мнението на учителя би трябвало да бъде съвсем конкретно и подкрепено с примери от действително показани позитивни страни или знаци за потенциал у детето.

Обратна връзка към родителите за това как работи детето им в група

Учителите е важно да дават обратна връзка на родителите за това какво се случва по време на групова работа и какви качества или поведение показва детето, както и в какво се затруднява. Родителите в днешно време могат да разчитат на средства, на които предишните поколения родители не са имали възможността да разчитат за подобряване на когнитивните и емоционални умения на детето.

fast-forword-logo

Вече съществуват обучения по емоционална интелигентност за деца, които ги подготвят за успешни взаимоотношения с другите и изграждане на здрави модели на мислене. Също така вече са създадени и програми като Reading Assistant и FastForWord, които подпомагат децата в развиването на когнитивни умения – четене, писане, смятане, усвояване на чужд език, концентрация, слухова обработка на информацията, запаметяване и т.н. Всички тези умения са ключови за успешно справяне на детето в професионален и личен план в настоящето и в бъдеще.

Можете да прочетете повече за това как учителите да използват ефективно стратегиите за кооперативно учене във втората част на статията.

Източник: Scientific Learning

Други статии