Добра подготовка за училище – как децата могат да подобрят работната си памет, контрола на вниманието и други основни умения?

mother-reading-to-her-daughter
mother-reading-to-her-daughter

Известно е колко голямо е значението на навременното откликване на нуждите на децата (физически, психологически и сензорни), за да може то да се развива в положителна посока. Децата, които не получават необходимото им внимание, не се развиват по същия начин като децата, които получават редовна и последователна обратна връзка по отношение на техните желания и поведение. Изследванията са показали как на физиологично ниво в мозъка на децата в двата споменати случая се създават различни невронни връзки и мрежи.

Дефицитът в положителни, обучителни преживяванията в ранна детска възраст често се проявява като забавяне в развитието на важни когнитивни умения и поведенчески модели. Тези забавяния отговарят на забавянето в създаването на важни невронни връзки в мозъка.

Представете си дете, което израства в дом, в който рядко получава навременно внимание към нуждите му. Причината може да бъде липсата на психологическа подготовка и знания на родителите по отношение на отглеждането и възпитанието на дете, но е възможно причината да бъде и прекалено голямата заетост на майката и бащата, когато финансовите средства не стигат и те работят извънредно много. В такива случаи е възможно те да се прибират у дома изтощени и да нямат енергия да четат на/с детето, да си играят с него или просто да се погушкат. Тези важни занимания в контакта между родителите и детето имат голямо значение за развитието му.

happy-family

Изследванията са показали, че в ситуациите, в които психологическите нужди на детето биват пренебрегнати по една или друга причина, то има затруднения с развиването на когнитивни умения – за концентрация, четене, писане и умения от сферата на емоционалната и социална интелигентност – емпатия, асертивност, разрешаване на конфликти, планиране и справяне със стресови ситуации и нови предизвикателства. Неговите връстници, които са получили необходимата им грижа и внимание в една позитивна, стимулираща ги среда, много по-лесно и бързо развиват тези умения.

Изпълнителните функции са тези, които човек използва в различни ситуации на учене. Такива функции са: работната памет, регулирането на емоциите и контролът на вниманието. Те са изключително важни през целия живот на човек и е от съществено значение те да бъдат развити на ниво съответстващо на възрастта на детето още преди започването на училище.

Изследователи, ръководени от Джанет Уелш в Пен Стейт, изучавали подготовката за училище на група деца от семейства с ниски доходи и как нивото на развитие на техните изпълнителни функции влияели на развитието на определени когнитивни умения.

Изследването на Уелш показало, че степента на развитие на изпълнителните функции (колко добре децата използвали работната си памет, контрола на вниманието и регулирането на емоциите), има пряка връзка с това колко бързо тези деца усвояват уменията за четене, писане, броене и смятане.

fast-forword-logo

Изводът на учените е, че децата имат нужда от подкрепа и стимулиране за развиване на изпълнителните функции и когнитивните умения в семейната среда и в детската градина от страна на родители и учители и когато е необходимо – с помощта на базирани на компютърни програми обучителни преживявания, каквито биват осигурявани от софтуерни програми като Reading Assistant и FastForWord. Те са разработени от невробиолози на основата на откритията на невропластичността.

Източник: Scientific Learning

Други статии