Ефективни ли са наистина домашните работи и как да помогнете на детето си да се справя с тях?

Учебната година започна и въпросът с домашните работи на детето е пак актуален. За много родители това означава активно участие в подготовката или под формата на изпитване на детето на научения материал, или като помощ за справянето с дадена задача. Дебатът относно дали е добре да се дават домашни работи или не съществува отдавна и поддръжници има както на позицията, че без домашни не може, така и на противоположната теза – че домашни не трябва да се дават.

boy-doing-exercises-for-homework

Ефективни ли са домашните работи?

Има многобройни проучвания, които са доказали, че домашната работа помага на децата в началното училище да изградят важни навици за учене и да осъществят връзка между училището и дома. Изследванията са показали и че един-два часа домашна работа на ден е ефективен начин за децата в прогимназията да подобрят резултатите си в учебния процес.

От друга страна, според някои проучвания, домашната работа е пряко свързана с натрупването на умора у децата и със създаването на негативно отношение към училището. Има и изследвания, които са показали, че домашна работа повече от 2 часа на ден не носи по-големи ползи за гимназистите от домашна работа, която влиза в рамките на два часа дневно. Отчита се най-вече фактът, че домашните, които отнемат повече от два часа на ден, ограничават в голяма степен времето на децата за почивка, излизане с приятели и семейни забавления.

Един от най-важните критерии за ефективността на домашната работа е каква е конкретната ѝ цел и доколко бива постигната с типа упражнения и задачи, които учителите са избрали да дадат. В случаите, в които децата правят домашна работа, но след това не получават никаква или почти никаква обратна връзка за изпълнението на задачите, ефективността намалява значително.

Домашната работа би трябвало да има ясна цел: практикуване на определено знание или умение, разширяване на информацията, придобита в училище по определена тема или подготовка за следващата тема с предварително прочитане на определен материал или размишляване върху конкретни въпроси, свързани с темата, която предстои да бъде обсъждана в часа.

Домашната работа би трябвало да подкрепя учебния процес, да включва развиване на умението за намиране на решения (не само математически, а изобщо във всякакъв контекст), креативност и откриване на възможности за прилагане на знанията в живота. Друг важен и често пренебрегван аспект на домашната работа е, че тя трябва да бъде диференцирана ( а не еднаква за всички), поне от време на време, за да съответства на индивидуалните учебни нужди на конкретния ученик.

Как да повишите мотивацията за домашната работа?

За да бъде мотивирано да прави домашната си работа, детето има нужда да вижда смисъл в нея и да разбира целта на упражненията и задачите, както и на boy-doing-homeworkсамия учебен процес като цяло. Разговорите на родителите с детето за смисъла на придобиването на знания и умения и прилагането им по-късно в живота са изключително важни.

Ако детето усеща положителното отношение на родителите към процеса на учене, училището и учителската професия, то ще е много по-склонно да проявява интерес към ученето и към задачите, които му се поставят. От друга страна, детето е важно да вижда какви точно са ползите от дадена домашна работа – какви умения развива и как тя му помага да затвърди конкретни знания. Учителите имат ролята да обяснят на децата каква е целта и ползата от конкретните упражнения и задачи, които се дават за домашна работа.

Прекалено много време ли отнема на детето ви да направи домашната си работа?

Ако съществува голяма пропаст между усилията, които детето влага в изпълнението на домашните работи и резултата, който се получава (много грешки в домашната и ниски резултати на контролни и тестове), е нужно да се изследва причината за тази пропаст.

Потърсете отговори на въпросите: Как се справят другите деца в класа с домашната работа? Колко време им отнема за изпълнението? Какво мислят другите родители за ефективността и нивото на трудност на даваните домашни работи? Ако голяма част от родителите споделят, че на децата им отнема прекалено много време да напишат домашните и че са преуморени, е добре този въпрос да бъде обсъден на родителска среща с учителите по различните предмети, за да се намери оптималното решение и да не се получава претоварване на децата.

fast-forword-logoПонякога пропуски на детето в усвояването на знания от предишните класове и в овладяването на уменията за четене, писане и решаване на задачи, може да доведат до затруднения с изпълнението на домашната работа. Възможно е да има затруднения с концентрацията и задържането на вниманието. В такива случаи на него може да му отнема 2-3 пъти повече време да приключи с домашното в сравнение със съучениците, които добре са усвоили знанията и уменията от предишните класове и имат сравнително добра способност за концентрация. Помощта и подкрепата от страна на родителите и учителите е изключително важна, за да може детето да навакса и да почувства увереност в собствените си способности за справяне с предизвикателства. Програми като FastForWord и Reading Assistant , базирани на откритията на науката за невропластичността, дават възможност по интересен за детето начин да се справи  ефективно със затрудненията с четенето, писането, запаметяването, решаването на задачи и концентрацията.

Източник: Gemm Learning

Други статии