Fast ForWord подобрява ли граматичните умения на учениците?

Това изследване е част от докторската дисертация на д-р Бет Роговски. Целта му е да провери дали продуктите, включени във Fast ForWord, биха подобрили граматичните умения на ученици от прогимназията. Училището, в което д-р Роговски преподава, има четири учебни срока. По време на всеки от тях учениците взимат по два избираеми предмета.

По време на учебната 2009-2010 година групата шестокласници използват Fast ForWord по време на един от избираемите им предмети. Една четвърт от учениците използват програмата по време на всеки от учебните срокове. Учениците, които използват Fast ForWord по време на третия срок, формират експерименталната група в изследването на д-р Роговски. Учениците, които използват програмата по-късно, формират контролната група. Граматичните умения на учениците са оценени в началаото и в края на третия учебен срок.

ant-anticsУчастниците в изследването са 81 шестокласници. Група 1 се състои от 40 ученици, които използват Fast ForWord по време на третия учебен срок. Група 2 се състои от 41 ученици, които започват да използват Fast ForWord след края на изследването. Учениците са оценени в началото и в края на изследването (януари и април).

Учениците започват да правят упражненията във Fast ForWord Literacy по 5 дни в седмицата по 40 минути на ден (40-минутен протокол). След като приключат с Fast ForWord Literacy, те продължават с Fast ForWord Reading Level 2. Учениците са оценени в началото на изследването и в края му с помощта на писмената секция (Written Expression Scale) от Oral and Written Scales (OWLS). Писмената секция оценява знанията на учениците за граматичните правила и съдържанието на текстовете. Правилата покриват области, които включват писане, главни букви и пунктуация, лингвистика, подчинени изречения, фрази, глаголни форми. Съдържанието включва детайли, подреденост, единство и присъствие на допълнителни идеи в текстовете. Учениците са оценени по скала, според която 100 е средната стойност, а стандартното отклонение е 15.

Резултатите

В началото на изследването няма статистически значима разлика на резултатите на учениците в двете групи. Средно, резултатите на учениците в двете групи са малко над 50-тия процентил, който отговаря на резултат 100. След като експерименталната група използва продуктите на Fast ForWord, се появява статистически значима разлика между резултатите на двете групи. Също така, има статистически значимо увеличение в резултатите на групата, която използва продуктите на Fast ForWord. Резултатите от това изследване водят д-р Роговски до заключението, че продуктите на Fast ForWord могат да подобрят граматичните умения на учениците и резултатите са видими в класната стая.

Rogowsky, B. (2010). The Impact of Fast ForWord on Sixth Grade Students’Use of Standard Edited American English. Doctor of Education Dissertation, Wilkes University.

Източник: Scientific Learning

 

Други статии